werkzaamheden bij een 4 en 8-maandelijkse controle

Werkzaamheden tijdens de 4 en 8-maandelijkse controle conform de NEN 2654-1 en de NEN 2654-2.
Met als doel het beoordelen en behouden van de nominale staat van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (brandveiligheidsinstallaties);

Een 4 en 8-maandelijkse controle wordt uitgevoerd als een maandelijkse controle aangevuld met onderstaande werkzaamheden:

Het controleren op bouwkundige wijzigingen ten opzichte van de projectie;

Het controleren van alle meldergroepen van de meldfuncties;

Het beproeven van het ontruimingsalarm van de afzonderlijke alarmeringszones door elke alarmeringszone in alarm brengen via het bedieningspaneel (indien aanwezig) en door activering van de brandmeldinstallatie;

Bij een type A (gesproken woord installatie) de microfoon beproeven op de goede werking (indien aanwezig) en de rusttoestand herstellen.

Visueel controleren of de handbrandmelders goed bereikbaar, direct zichtbaar en niet beschadigd zijn;

Visueel controleren of, horizontaal en verticaal gemeten, rookmelders en thermische melders zich niet dichter dan 25 cm in de buurt van stellingen en dergelijke bevinden;

Visueel controleren of automatische brandmelders vrij zijn van obstakels die de verspreiding van fysische verschijnselen van brand zoals rook, warmte en straling naar de brandmelders kunnen verhinderen; Dit geldt niet indien rookmelders en thermische melders onder verhoogde vloeren of boven verlaagde plafonds zijn aangebracht.

Visueel controleren of alle componenten van de stil-alarm-ontruimingsalarminstallatie naar behoren kunnen functioneren;

Visueel controleren of alle ontruimingssignaalgevers naar behoren kunnen functioneren;

Controle of het alarmorganisatieplan nog voldoet aan de huidige voorzieningen;

Controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan;

Controle of zich binnen de alarmeringszones veranderingen in achtergrondgeluid, ruimtegebruik, inrichting of bouwconstructie hebben voorgedaan;

Het uitwendig reinigen van de apparatuur conform de voorschriften van de fabrikant.

Het controleren of het logboek nog voldoet met controle van aanwezigheid van de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrix en dergelijke overeenstemmen met de werkelijke situatie, controle of de registratielijsten m.b.t. storingen, in/uitschakelingen etc. worden bijgehouden, het opstellen van een rapportage met de bevindingen van de 4 en 8-maandelijkse controle en het invullen van het logboek na deze controle.

Indien bij de controle ontoelaatbare afwijkingen worden geconstateerd, dan moeten door de bevoegde personen binnen de gestelde tijd, de desbetreffende delen van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in de vereiste toestand worden teruggebracht door het uitvoeren van reparaties.

lees hier meer over de werkzaamheden bij een maandelijkse controle