Privacyverklaring v1.3 d.d. 6 januari 2020

kenuwvluchtweg - uw specialist voor veilig vluchten en ontruimen en kenuwvluchtweg pictogrammen winkel, gevestigd aan Zoeloestraat 63, 1448 ML te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
kenuwvluchtweg
Zoeloestraat 63
1448 ML Purmerend
Tel: 085 06 07 085
www: https://kenuwvluchtweg.nl
E-mail: info@kenuwvluchtweg.nl
KvK nr: 50892584
BTW-ID NL001611030B72
Functionaris gegevensbescherming: Dhr. J. Pieterse

Persoonsgegevens die wij verwerken
kenuwvluchtweg.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Functie
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kenuwvluchtweg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
kenuwvluchtweg.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
kenuwvluchtweg.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kenuwvluchtweg.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
kenuwvluchtweg.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > zo lang u klant bij ons bent > om de geleverde diensten te kunnen onderhouden en aan te kunnen passen
Adres > zo lang u klant bij ons bent > om de geleverde diensten te kunnen onderhouden en aan te kunnen passen
Betaling- en ordergegevens > tot 7 jaar na de orderafhandeling > t.b.v. de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
kenuwvluchtweg.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
kenuwvluchtweg.nl gebruikt cookies, JavaScript en/of vergelijkbare technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website en webshop; de integratie van social media en het verzamelen en analyseren van statistieken. Deze gegevens zorgen er onder andere ook voor dat bij jouw bezoek aan onze webshop je niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kenuwvluchtweg.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kenuwvluchtweg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

kenuwvluchtweg.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
kenuwvluchtweg.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kenuwvluchtweg.nl