Veilig vluchten bij brand

Bij brand moet iedereen snel en veilig kunnen vluchten. Daarom schrijft het Bouwbesluit voor dat er in een gebouw voldoende veilige vluchtroutes moeten zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vluchtroute', beschermde vluchtroute' (vergelijkbaar met voormalige rookvrije vluchtroute), extra beschermde vluchtroute' (vergelijkbaar met voormalige brand en rookvrije vluchtroute) en ‘veiligheidsvluchtroute' (vergelijkbaar met voormalige veiligheidstrappenhuis).

Hoofdlijnen

Belangrijke aandachtspunten voor vluchtroutes zijn:

Vluchtroutes mogen nooit belemmerd worden door obstakels. Vluchtroutes zijn goed zichtbaar aangeduid met vluchtrouteaanduiding. Deuren in vluchtroutes zijn snel en eenvoudig te openen. Dat is in alle gevallen zonder gebruikmaking van sleutels of andere losse voorwerpen. Voor ruimten met meer dan 100 personen zijn speciale panieksluitingen op de deuren aanwezig. Een vluchtroute in de buitenlucht tot aan de openbare weg is goed begaanbaar en voldoende belicht.

Personenbenadering

Voor het veilig kunnen vluchten is het van belang dat bekend is hoeveel mensen er per ruimte maximaal aanwezig kunnen zijn. Om te voorkomen dat er onrealistisch lage personenaantallen worden gehanteerd, geldt er per gebruiksfunctie een minimumaantal waarvan uit moet worden gegaan. In de utiliteitsbouw spelen deze personenaantallen onder meer een rol bij de breedte van de doorgangen en de draairichting van de deuren.

Veilige plaats

Mensen moeten naar een veilige plaats kunnen vluchten. Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat het aansluitende terrein van waar de openbare weg kan worden bereikt, een veilige plaats is.

Vluchtroute

Een vluchtroute is een route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. De definitiebepaling is vrij logisch, overal waar mensen zijn begint een vluchtroute en vluchten kan alleen over vloeren, trappen en hellingbanen. De eisen die gesteld worden aan een vluchtroute zijn dat er in het gebruik geen hindernissen mogen zijn die het vluchten belemmeren.

Beschermde vluchtroute

Een beschermde vluchtroute is alleen bij nieuwbouw voorgeschreven. Een beschermde vluchtroute voert niet door een subbrandcompartiment en voert uitsluitend door één of meer verkeersruimten. Zodoende is er altijd een brand- en rookscheiding gewaarborgd tussen het subbrandcompartiment (waarin brand kan ontstaan) en de beschermde vluchtroute.

Extra beschermde vluchtroute

Een extra beschermde vluchtroute (dus ook een veiligheidsvluchtroute) voert niet door een brandcompartiment. Deze is vergelijkbaar met de oude brand- en rookvrije vluchtroute. Uitgangspunten zijn dat buiten een brandcompartiment nooit brand zal uitbreken en dat een buiten een brandcompartiment gelegen ruimte wordt beschermd tegen brand in het brandcompartiment. De voorschriften zien daarop toe. Zodoende is de veiligheid van een extra beschermde vluchtroute gewaarborgd.

Veiligheidsvluchtroute

Een veiligheidsvluchtroute komt alleen bij nieuwbouw voor. Een veiligheidsvluchtroute voert in eerste instantie door een niet-besloten ruimte (bijvoorbeeld een niet besloten galerij) en vervolgens door een ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, die uitsluitend kan worden bereikt door niet-besloten verkeersruimten. Deze nieuwe definitie maakt het mogelijk dat een veiligheidsvluchtroute zowel horizontaal als verticaal kan zijn.

(Bronnen: Rijksoverheid, bouwbesluit 2012 en brandweer.nl)