NEN-EN-ISO 7010 – de Europese standaard voor veiligheidssignalering.

Sinds 2012 is er op nationaal, Europees en internationaal niveau één norm voor veiligheidssymbolen.
Het Europese normalisatie-instituut CEN heeft de internationale norm ISO 7010 ‘Registered safety signs’ overgenomen als Europese norm. De nieuwe Europese standaard voor veiligheidssignalering is in januari 2013 ingevoerd in Nederland.

In Nederland heeft deze norm de naam NEN-EN-ISO 7010 gekregen. Omdat normen onderling niet strijdig mogen zijn, zijn een aantal strijdige nationale normen (gedeeltelijk) ingetrokken of herzien.

Door het herzien van de normen sluit NEN ook beter aan op de eisen van het Bouwbesluit. Hierdoor worden enkele correcties toegepast in het Bouwbesluit, waarbij ook de verwijzing naar de normen is geactualiseerd.

ISO 7010 in België

De norm mag in België ook gehanteerd worden, maar is nog geen verplichting. In België heeft deze internationale de naam NBN-EN-ISO 7010 gekregen. Voor meer informatie over het gebruik in België kunt u terecht op de website werk.belgie.be

Twee grote veranderingen voor Nederland

Aanpassing van de pijl voor de vluchtrichting rechtdoor.

In Europa is het al gangbaar om de pijl omhoog hiervoor te gebruiken, maar Nederland liep hierin nog wat achter. Denkt u eens aan de verkeersborden; in de meeste Europese landen wijzen de pijlen omhoog, terwijl in Nederland de pijlen omlaag wezen. Inmiddels zijn in Nederland de meeste ANWB-borden (met pijl omlaag) vervangen door de nieuwe borden van Rijkswaterstaat voorzien van een pijl omhoog. Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.

Verandering van ‘het mannetje en de deur’.

Op de oude vluchtwegaanduiding stond een wit blok, wat symbool stond voor een deur en een rennend mannetje, gescheiden door een pijl. Op de nieuwe pictogrammen staat het mannetje min of meer ín de deur, waardoor je hem als het ware door de deur ziet rennen.

In Nederland zijn de volgende normen aangepast i.v.m. tegenstrijdigheden met NEN-EN-ISO 7010:

NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’.
Deze norm is in 2015 geheel herzien. Meer info over NEN 3011:2015

NEN 1414-1 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden – Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten’ is in 2019 herzien. Meer info over NEN 1414-1:2019

NEN 1413 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s’ is op enkele punten herzien, in het aanvullingsblad A1:2013 van NEN 1413 wordt gewezen op een aantal symbolen dat wijzigt door de Europese overname van ISO 7010:2011 als EN-ISO 7010:2012. De symbolen die zijn gewijzigd zijn in een overzicht naast elkaar gezet. In 2019 zal er hernieuwde versie worden uitgebracht onder de naam NEN 1414-2

Deze symbolen maken ook onderdeel uit van de aanvraag van omgevingsvergunningen, volgens de indieningsvereisten opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Logo NEN
Bron: www.nen.nl