Veilig vluchten en ontruimen - samenspel van gebouw, techniek en mens.

Een ontruimingsplan is een van tevoren vastgesteld plan, waarin deze 3 factoren en passende maatregelen op elkaar worden afgestemd. In dit plan wordt omschreven hoe een gebouw in korte tijd te ontruimen, zonder dat er paniek uitbreekt en/of personen tijdens de ontruiming letsel oplopen.

Wat is het doel van een ontruimingsplan?

Het doel van een ontruimingsplan met ontruimingsplattegronden is dat aanwezigen in een gebouw weten wat zij moeten doen in geval van brand, andere calamiteiten of incidenten, zodat risico's worden beperkt en er veilig kan worden gevlucht. Een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan is te onderzoeken aan welke risico’s de aanwezige personen in uw gebouw kunnen worden blootgesteld.

Is een ontruimingsplan verplicht?

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen uit de Arbowet en Arbobesluit, waarin onder andere wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gewaarborgd moeten zijn. Om dit te bereiken dient een organisatie te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) en een gedegen ontruimingsplan. Volgens het Bouwbesluit 2012 heeft een gebouw met een "verplichte" brandmeldinstallatie een ontruimingsplan.

Tevens is elk bedrijf of instelling welke bestaat uit meer dan 1 persoon volgens de wet verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staat beschreven wat de risico’s binnen de betreffende organisatie zijn. De risico’s waarvoor geen directe oplossing kan worden gevonden noemen we restrisico’s en kunnen worden meegenomen in het bedrijfsnoodplan. Restrisico’s zijn bijvoorbeeld brand, bommeldingen, vallen of struikelen. Restrisico’s kunnen een reden zijn een gebouw te ontruimen, bijvoorbeeld bij brand of een gaslek.

Het opstellen van het ontruimingsplan

Kenuwvluchtweg past de NEN 8112 toe bij het opstellen van uw ontruimingsplan. De toepassing van deze leidraad is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van brand, andere calamiteiten of incidenten. Hierin worden de functies, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie omschreven. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, waar verzamelplaatsen zijn, waar zich de vluchtroutes bevinden, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen, wie de leiding heeft en hoe er wordt gecommuniceerd.

Wat kan u van kenuwvluchtweg verwachten?

Een ontruimingsplan is maatwerk en wordt samen met u opgesteld, waardoor het geheel op uw organisatie en situatie is afgestemd.

  • Tijdens een intake gesprek op locatie nemen wij met uw interne hulporganisatie de noodzakelijke informatie op voor het opstellen van het ontruimingsplan. Informatie over het gebouw, voorzieningen en veiligheidsmiddelen worden door middel van bouwtekeningen en eventuele wensen van de BHV en brandweer met u op locatie opgenomen en besproken.
  • Met deze informatie stellen wij het concept ontruimingsplan conform de NEN 8112:2017 voor u op.
  • Het concept ontruimingsplan wordt voor een eenmalige correctieronde, per e-mail ter beoordeling aan u aangeboden, worden eventuele wijzigingen en correcties verwerkt en na uw goedkeuring wordt het definitieve ontruimingsplan gemaakt.

Aan het ontruimingsplan dienen ook de ontruimingsplattegronden te worden toegevoegd, als u die nog niet heeft kunnen wij die voor u opstellen. Een combinatie van ontruimingsplan inclusief ontruimingsplattegronden heeft voor u ook een financieel voordeel, omdat sommige werkzaamheden maar eenmalig uitgevoerd hoeven te worden.

Heeft u een ontruimingsplan nodig? Vraag dan snel een offerte aan.