wet-, norm- en regelgeving m.b.t. veilig vluchten en ontruimen

Wet-, norm- en regelgeving is continu aan veranderingen onderhevig, daarom kunnen wij ons voorstellen dat u als gebouweigenaar, eindgebruiker of verantwoordelijk medewerker niet geheel op de hoogte bent van de geldende regels.
U bent eindverantwoordelijk, maar waar moet u op letten, wat is goed en vooral wat is fout.

Via deze pagina’s proberen we u duidelijk te maken wat er nodig is om een volgens de Nederlandse wet een bouwwerk te hebben, gebruiken of beheren welke geen gevaar mag opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving.
Er zijn talloze wet- en regelgeving, maar wij richten ons voornamelijk op deze die gelden voor het veilig kunnen vluchten en ontruimen uit een bouwwerk.

arbowet

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen uit de Arbowet en Arbobesluit, waarin onder andere wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gewaarborgd moeten zijn.

besluit bouwwerken leefomgeving (BBL, voorheen bouwbesluit 2012)

Daarnaast wordt de verplichting ook aangestuurd door het BBL. Het besluit bouwwerken leefomgeving is een verzameling bouwtechnische voorschriften met betrekking tot het bouwen en verbouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, milieu en energiezuinigheid.

Alle bouwwerken in Nederland zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. moeten hier minimaal moeten voldoen.

normen

Hoe bepaalde technische toepassingen uitgevoerd dienen te worden staat beschreven in diverse normen. Deze normen zijn verplicht te hanteren zodra ze in de wet (lees besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)) zijn aangewezen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) te Delft.