vluchtwegaanduiding
verboden lift te gebruiken
Verzamelplaats
brandslanghaspel

Veiligheidssignaleringen zijn wettelijk verplicht (Arbeidsomstandighedenbesluit)

De Arbowetgeving in Nederland vraagt van werkgevers een veilige werkplek voor hun werknemers te creëren. Een veiligheidssignalering speelt een belangrijke rol in de signalering bij mogelijk gevaar.
Het allerbelangrijkste van juiste veiligheidssignalering is dat er levens mee gered kunnen worden. In geval van brand kan bij een goede signalering sneller geëvacueerd worden en beter de nodige hulp verleend worden.
Gevaarlijke situaties of plaatsen moeten op een begrijpelijke wijze worden aangeduid zodat de veiligheid van personen niet in het gedrang komt.

Veiligheidssignalering beschermen tegen ongevallen.

Het doel van veiligheidssignalering is, op een snelle en gemakkelijk te begrijpen manier de aandacht te vestigen op voorwerpen en situaties die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken.

Eenduidigheid in veiligheidssignalering

Over de boodschap van de veiligheidssignalering mag geen enkel misverstand ontstaan. Daarom is eenduidigheid in veiligheidssignalering enorm belangrijk. Europa heeft dit in normen vastgelegd (NEN 3011, NEN EN ISO 7010) waarin ontwerp, beeld (pictogram), de tekst en het kleurgebruik van veiligheidsborden zijn vastgelegd. In één oogopslag moet het duidelijk zijn welk gevaar er dreigt en wat verboden is en wat verplicht. Een veiligheidsbord met enkel tekst is bijvoorbeeld verboden omdat anderstaligen anders niet zullen begrijpen wat het gevaar is wat door het bord wordt aangegeven.

De herkenbaarheid van veiligheidssignaleringen.

De kleur van een veiligheidssignalering signaleert de aard van een boodschap: rood heeft de grootste signaalfunctie, zodat deze kleur gebruikt wordt om een verbod aan te duiden of bij brandpreventie, blauwe borden gebieden, gele borden waarschuwen voor gevaren en groene signaleren hulp en verwijzen naar veiligheid en redding. Hetzelfde geldt voor de vormen: ronde borden wijzen op verboden en geboden, driehoeken waarschuwen voor mogelijke gevaren, rechthoeken signaleren hulp.

waarschuwing algemeen
waarschuwing algemeen
veiligheidshelm verplicht
veiligheidshelm verplicht
verboden toegang voor onbevoegden
verboden toegang voor onbevoegden
oogdouche
oogdouche
brandblusser
brandblusser

Verschillende soorten veiligheidssignaleringen

Verbodspictogrammen; Geven aan dat op de betreffende locatie iets niet gedaan mag worden.
Bijvoorbeeld; verboden te roken, u mag hier niet roken.
Gebodspictogrammen; Geven aan dat op de betreffende locatie iets gedaan moet worden.
Bijvoorbeeld: helmplicht, u moet hier een helm dragen.
Waarschuwingspictogrammen; Waarschuwen voor een specifiek gevaar.
Bijvoorbeeld: Pas op! licht ontvlambare stoffen!
Redding- en evacuatiepictogrammen; Geven de vluchtroutes en hulpmiddelen voor evacuatie en redding aan.
Bijvoorbeeld: nooduitgang en de locatie van oogdouches.
Brandbestrijdingspictogrammen; Geven de locatie aan van brandbestrijdingsmiddelen.
Bijvoorbeeld: brandslanghaspels en brandblusser.

Overige soorten veiligheidssignalering

Veiligheidssignalering kan naast borden ook bestaan uit; plattegronden, noodverlichting, leidingcodering, fluorescerende signaalmatten, etc. Het doel van al deze signaleringen is vooral om op een snelle en gemakkelijk manier de aandacht te vestigen op voorwerpen en situaties die gevaren kunnen veroorzaken en tevens om in een geval van brand of stroomuitval, makkelijk de uitgang te kunnen vinden.

Kenuwvluchtweg pictogrammenwinkel

Kenuwvluchtweg levert de meest gebruikte pictogrammen in de pictogrammenwinkel. Via de webshop kunt u eenvoudig de benodigde pictogrammen bestellen. Staat het door u gezochte pictogram er niet bij? Neemt u dan contact op met de pictogrammenwinkel, wij kunnen elk gewenst pictogram in diverse uitvoeringen en afmetingen leveren.